• اگر زنان انسان ساز از ملتها گرفته بشود، ملت ها به شکست و انحطاط خواهند رسید. امام خمینی (ره)
پیشنهاد مهم استاد پناهیان برای دبیرستان‌ها

پیشنهاد مهم استاد پناهیان برای دبیرستان‌ها...    

تاثیر فضای مجازی در روابط خانوادگی

در این ویدئو اثرات زیانباری که استفاده نادرست از فضای مجازی توسط افراد خانواده، بر زندگی آنها می گذارد اشاره می شود....    

تاثیر ارتباط پدر با دختر نوجوان در کاهش آسیب های اجتماعی

تاثیر کیفیت ارتباط پدر با دختر نوجوان در کاهش آسیب های اجتماعی...