• اگر زنان انسان ساز از ملتها گرفته بشود، ملت ها به شکست و انحطاط خواهند رسید. امام خمینی (ره)
کاربرگ آشنایی با طرح مدارس عاری از خطر

مدرسه عاری از خطر مدرسه ای است که در آن با تمرکز بر پیشگیری از گرایش دانش آموزان به رفتارهای پرخطر به رهبری گروه همسال با استفاده از روش های آموزش فعال اجرا می شود....    

کار برگ طرح مدارس مراقب با رویکرد اجتماع محور

مدرسه مراقب مدرسه ای است که در آن برنامه پیشگیری از آسیب های اجتماعی، اعتیاد و رفتارهای پرخطر با مشارکت فعال گروه های ذینفع، با هدف ارتقاء سطح سلامت روانی – اجتماعی اجرا می شود، این طرح قابلیت......    

آشنایی با طرح آموزش مهارت های مراقبت از خود

طرح آموزش مهارت های مراقبت از خود با محوریت کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی اجرا می شود و هدف از اجرای این طرح، غنی سازی و تکمیل آموزش پایه در زمینه مهارت های ارتباط جمعی و تصمیم گیری است....